Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1.1

Tieto obchodné podmienky (OP) upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim (Kupujúci) a predávajúcim, ktorým je spoločnosť Flatiron Tax, s.r.o. so sídlom Parcelná 24, 821 06 Bratislava, IČO: 47 146 273, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 89403/B, e-mailová adresa: info(at)waterrower.sk, telefónne číslo: +421 903 154 918 (Predávajúci) pri predaji tovaru Predávajúcim (tovar) predovšetkým prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného Predávajúcim na stránkach www.waterrower.sk (e-shop). Týmito OP Predávajúci zároveň spotrebiteľa informuje o právom stanovených skutočnostiach. Súčasťou OP je aj reklamačný poriadok Predávajúceho uvedený v článku VIII. OP (RP).

1.2

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.3

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito OP sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku. Právne vzťahy Predávajúceho s podnikateľom neupravené týmito OP ani osobitnou zmluvou medzi oboma stranami, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

1.4

Kupujúci odoslaním svojej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa pred odoslaním objednávky dôkladne oboznámil s týmito OP, že s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Všetky znenia OP sú dostupné na stránkach e-shopu v záložke Obchodné podmienky, OP platné v čase podania objednávky Kupujúcim zasiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s akceptáciou objednávky.

II. Predzmluvné informácie

2.1

Predávajúci týmto informuje najmä spotrebiteľa o reklamačních, platobných, obchodných, prepravných a ďalších podmienkach, o ktorých je Predávajúci povinný informovať pred odoslaním objednávky:

a)

hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránkach e-shopu (v záložke waterrower.sk/shop/) v rámci špecifikácie ponúkaného tovaru,

b)

obchodné meno, sídlo a ďalšie údaje Predávajúceho vrátane kontaktných informácií aj na uplatnenie reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v bode 1.1 OP a na stránke e-shop-u v záložke waterrower.sk/kontakt/,

c)

celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo spôsob, akým sa vypočíta, ako aj informácia o nákladoch dodania, sú uvedené na stránke e-shop-u v záložke waterrower.sk/shop/ a v bode 6.6 OP,

d)

platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar (doba expedície tovaru ku ktorej je nutné pripočítať dobu dopravy) sú uvedené na stránke e-shop-u v záložke waterrower.sk/shop/ a v časti VI. OP,

e)

informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácie sú uvedené v RP, ktorý je súčasťou týchto OP a taktiež sa nachádza na stránke e-shop-u pod záložkou waterrower.sk/zakaznicka-zona/reklamacny-poriadok/,

f)

informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, sú uvedené v bode 7.1 OP, osobitne spolu s formulárom na odstúpenie aj v záložke e-shop-u waterrower.sk/zakaznicka-zona/formular-na-odstupenie/,

g)

informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a poskytovanej záruke sú uvedené v RP, osobitne tiež v záložke waterrower.sk/pre-majitelov/ e-shop-u,

h)

Kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v e-shop-e,

i)

uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúci potvrdí Kupujúcemu e-mailom bezodkladne po jej uzavretí,

j)

jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

2.2

Dozorným orgánom Predávajúceho pri predaji tovaru spotrebiteľom je

 

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

2.3

Informácia o možnostiach a podmienkach riešenia sporu Predávajúceho a spotrebiteľa prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

a)

spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy info@waterrower.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva,

b)

informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa zašle Predávajúci na elektronickú adresu spotrebiteľa,

c)

ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušnú platformu alternatívneho riešenia sporov,

d)

takouto platformou môže byť aj:

 

Slovenská obchodná inšpekcia,
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soiars@soi.sk, adr@soi.sk

e)

spotrebiteľ má však právo vybrať si podľa vlastného uváženia aj iný subjekt alternatívneho riešenia sporov,

f)

na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov,

g)

subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť (napr. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne),

h)

spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

i)

náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

III. Kúpna zmluva

3.1

Predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu nastáva uzatvorením kúpnej zmluvy na základe objednávky Kupujúceho, uhradením kúpnej ceny tovaru a odovzdaním tovaru Kupujúcemu.

3.2

Kupujúci podá objednávku na zvolený tovar Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára na stránke e-shopu, výnimočne aj e-mailom na info(at)waterrower.sk. V objednávke Kupujúci okrem špecifikácie objednaného tovaru, spôsobu platby a dopravy, uvedie najmä svoje identifikačné údaje označené ako povinné (meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania, telefónne číslo, emailová adresa). Bez uvedenia povinných údajov nie je možné objednávku vybaviť. Kupujúci má možnosť skontrolovať a upraviť text objednávky pred jej odoslaním Predávajúcemu. Podanú objednávku môže Kupujúci zrušiť do momentu expedície tovaru Kupujúcemu a to zaslaním emailu na info(at)waterrower.sk. Podaním objednávky sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu zvoleným spôsobom a prevziať kúpený tovar.

3.3

Predávajúci prijatie riadne podanej objednávky Kupujúceho automaticky potvrdí a akceptuje.

3.4

Kúpna zmluva na diaľku je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá momentom doručenia akceptácie objednávky Kupujúcemu. Akceptácia obsahuje údaje o Predávajúcom, Kupujúcom a mieste dodania tovaru, špecifikáciu objednaného tovaru a ďalších služieb, údaj o cene tovaru a ďalších služieb a o spôsobe jej platenia, údaje o spôsobe prepravy tovaru do miesta dodania, prípadne iné údaje. Súčasťou akceptácie objednávky sú aj OP. Akceptácia slúži aj ako potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy. Uzatvorenú kúpnu zmluvu možno zmeniť alebo zrušíť dohodou zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. Vlastníctvo tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru Kupujúcim.

3.5

Náklady Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy (náklady na príslušné komunikačné prostriedky apod.) znáša Kupujúci.

IV. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

4.1

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v druhu, kvalite, množstve a za kúpnu cenu a náhradu ďalších súvisiacich nákladov podľa kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar Kupujúcemu v lehote uvedenej v e-shope.

4.2

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy a záväzne objednaný tovar prevziať a bezodkladne skontrolovať.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1

Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Kúpna cena tovaru je v e-shope uvedená vrátane DPH a je konečná. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope v čase odoslania objednávky.

5.2

Popri kúpnej cene Kupujúci podľa konkrétneho prípadu znáša aj náklady za dopravu a náklady spojené s vykonaním úhrady kúpnej ceny („náklady dodania“). Výšku nákladov dodania stanovuje poskytovateľ príslušnej služby (prepravná, poštová spoločnosť apod.) a Kupujúci je o týchto nákladoch informovaný pred podaním objednávky týmtito OP alebo na e-shope, v záložke waterrower.sk/shop/. Predávajúci balné neúčtuje.

5.3

Kupujúci si pri objednávke zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov platenia kúpnej ceny:
a) platbu kartou na stránke e-shopu,
b) bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na bankový účet Predávajúceho pred odoslaním tovaru,
c) platba na dobierku v hotovosti pri doručení tovaru Kupujúcemu.

VI. Dodacie podmienky

6.1

Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru Kupujúcemu spôsobom, aký si Kupujúci zvolil v objednávke tovaru

6.2

Lehota na expedíciu začína plynúť dňom akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim a končí sa odovzdaním objednaného tovaru Predávajúcim na doručovanie. Dodacia lehota sa začína odovzdaním tovaru na doručovania a končí doručením tovaru Kupujúcemu. Lehota na expedíciu je uvedená na e-shope pri každom ponúkanom tovare. Dodaciu lehotu stanovujú prepravné podmienky príslušných doručujúcich subjektov.

6.3

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru Kupujúcemu v Slovenskej republike a Českej republike prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kuriér doručuje zásielku nasledujúci pracovný deň po podaní zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.

6.4

Náklady dodania pre Slovensko aj Českú republiku:
a) Nákup v hodnote do 200 EUR: 5 EUR
b) Nákup v hodnote nad 200 EUR: 0 EUR

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1

Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (t.j. prostredníctvom e-shopu, alebo emailu) odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na stránkach e-shopu v záložke e-shop-u waterrower.sk/zakaznicka-zona/formular-na-odstupenie/. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

7.2

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Flatiron Tax, s.r.o. so sídlom Parcelná 24, 821 06 Bratislava, ako balík doporučenou zásielkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na adresu Flatiron Tax, s.r.o. so sídlom Parcelná 24, 821 06 Bratislava. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

7.3

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Flatiron Tax, s.r.o. so sídlom Parcelná 24, 821 06 Bratislava, ako balík doporučenou zásielkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na adresu Flatiron Tax, s.r.o. so sídlom Parcelná 24, 821 06 Bratislava. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

7.4

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.5

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7.6

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.8

V súlade spríslušným právnym predpisom Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b)

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c)

predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho Kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu Predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

7.9

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti tovaru objednaného Kupujúcim . O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v objednávke.

7.10

Ustanovenia čl. 7 týchto OP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa. V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch.

VIII. Zodpovednosť za vady, Reklamačný poriadok

8.1

Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) vrátane údajov o tom, kde môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

8.2

Pri výbere tovaru spotrebiteľom je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť tovaru presne zodpovedala potrebám spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením tovaru vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

8.3

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Predovšetkým je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: intenzitu používania tovaru, používanie tovaru k nevhodnému účelu a pod.

8.4

Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je pravidelná a správna údržba tovaru. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

8.5

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom (619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.6

Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom ( 621 Občianskeho zákonníka).

8.7

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (627 Občianskeho zákonníka).

8.8

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

8.9

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na iné vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou, skladovaním a pod. Predávajúci predovšetkým nezodpovedá za nasledovné vady:

a)

spôsobené mechanickým poškodením tovaru na strane spotrebiteľa,

b)

spôsobené iným nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,

c)

tovar poškodený bežným používaním,

d)

tovar znehodnotený pri zanedbaní starostlivosti a pri nedodržaní pokynov ďalej uvedených v Pokynoch pre riadnu starostlivosť nižšie.

8.10

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nie je možné považovať za výrobnú vadu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Predávajúci vybaví reklamáciu len tovaru, ktorý bol správne používaný, bez mechanického poškodenia, prejavila sa na ňom v záručnej dobe výrobná vada a spolu s tovarom Spotrebiteľ predloží Predávajúcemu doklad o kúpe tovaru a vyplnený reklamačný formulár.

8.11

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u Predávajúceho, a to ihneď po zistený vady. Ak je tovar naďalej používaný spotrebiteľom s vadou, následkom čoho vznikne neodstrániteľnosť vady, bude reklamácia Predávajúcim zamietnutá. Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu osobne na adrese Flatiron Tax, s.r.o., Parcelná 24, 821 06 Bratislava alebo emailom na info@waterrower.sk.

8.12

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia základné zásady hygieny. Spotrebiteľ je povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady hygieny.

8.13

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, ako dôkaz že tovar bol kúpený od Predávajúceho, v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

8.14

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v rovnakej lehote reklamáciu aj vybaviť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. Vybavením reklamácie, je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

8.15

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8.16

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.17

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

8.18

Ak ide o vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorá je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia takejto vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

8.19

Zákazník môže namiesto odstránenia uvedenej vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

8.20

Ak ide o vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).

8.21

Ak ide o neodstrániteľnú vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

8.22

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorá Predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 624 Občianskeho zákonníka).

8.23

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

odovzdaním opraveného tovaru,

b)

výmenou tovaru,

c)

vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.24

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

8.25

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8.26

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.27

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a vznikne spor, môže sa spotrebiteľ za podmienok stanovených osobitným predpisom obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia (viď bod 2.3 OP).

8.28

Pokyny pre riadnu starostlivosť o tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu nájdete v zálložke waterrower.sk/pre-majitelov/.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1

Osobné údaje Kupujúceho spracúva Predávajúci podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZoOOU). Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania a miesta doručenia tovaru, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a zakúpený tovar (osobné údaje).

9.2

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný Predávajúcemu na e-shope uvádzať svoje správne a aktuálne osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu Predávajúceho informovať o ich zmene.

9.3

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia tovaru a e-mail a telefonický kontakt, budú poskytnuté subjektu, ktorý vykoná doručenie tovaru. Iným osobám bude umožnený prístup k osobným údajom Kupujúcich len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.

9.4

Osobné údaje bude Predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.5

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.6

V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, popr. podľa ZoOOU má Kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v ZoOOU.

9.7

Zaškrtnutím príslušného políčka („Chcem odoberať novinky (newsletter)“) na stránke e-shopu (pri registrácii alebo pred odoslaním objednávky) môže Kupujúci vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZoOOU, aby Predávajúci spracoval a uschovával osobné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a email pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu.

9.8

Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov Predávajúcemu na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na adrese info@waterrower.sk. Kupujúci má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v ZoOOU.

X. Záverečné ustanovenia

10.1

Tieto OP sú platné a účinné od 09.05.2017.

10.2

Predávajúci má právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na stránkach e-shopu v záložke waterrower.sk/zakaznicka-zona/obchodne-podmienky/.