Reklamačný poriadok

VIII. Zodpovednosť za vady, Reklamačný poriadok

Pozn.: Táto časť je súčasťou Obchodných podmienok.

8.1

Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) vrátane údajov o tom, kde môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

8.2

Pri výbere tovaru spotrebiteľom je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť tovaru presne zodpovedala potrebám spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením tovaru vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

8.3

Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Predovšetkým je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: intenzitu používania tovaru, používanie tovaru k nevhodnému účelu a pod.

8.4

Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je pravidelná a správna údržba tovaru. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

8.5

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom (619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.6

Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom ( 621 Občianskeho zákonníka).

8.7

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (627 Občianskeho zákonníka).

8.8

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

8.9

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na iné vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou, skladovaním a pod. Predávajúci predovšetkým nezodpovedá za nasledovné vady:

a)

spôsobené mechanickým poškodením tovaru na strane spotrebiteľa,

b)

spôsobené iným nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,

c)

tovar poškodený bežným používaním,

d)

tovar znehodnotený pri zanedbaní starostlivosti a pri nedodržaní pokynov ďalej uvedených v Pokynoch pre riadnu starostlivosť nižšie.

8.10

Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nie je možné považovať za výrobnú vadu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá. Predávajúci vybaví reklamáciu len tovaru, ktorý bol správne používaný, bez mechanického poškodenia, prejavila sa na ňom v záručnej dobe výrobná vada a spolu s tovarom Spotrebiteľ predloží Predávajúcemu doklad o kúpe tovaru a vyplnený reklamačný formulár.

8.11

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u Predávajúceho, a to ihneď po zistený vady. Ak je tovar naďalej používaný spotrebiteľom s vadou, následkom čoho vznikne neodstrániteľnosť vady, bude reklamácia Predávajúcim zamietnutá. Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu osobne na adrese Flatiron Tax, s.r.o., Parcelná 24, 821 06 Bratislava alebo emailom na info@waterrower.sk.

8.12

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia základné zásady hygieny. Spotrebiteľ je povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady hygieny.

8.13

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe alebo jeho kópiu, ako dôkaz že tovar bol kúpený od Predávajúceho, v opačnom prípade tovar nemôže byť prijatý na reklamáciu.

8.14

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v rovnakej lehote reklamáciu aj vybaviť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. Vybavením reklamácie, je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

8.15

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8.16

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.17

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

8.18

Ak ide o vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorá je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia takejto vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

8.19

Zákazník môže namiesto odstránenia uvedenej vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

8.20

Ak ide o vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).

8.21

Ak ide o neodstrániteľnú vadu (za ktorú zodpovedá Predávajúci), ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

8.22

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorá Predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 624 Občianskeho zákonníka).

8.23

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

odovzdaním opraveného tovaru,

b)

výmenou tovaru,

c)

vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.24

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

8.25

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8.26

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.27

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a vznikne spor, môže sa spotrebiteľ za podmienok stanovených osobitným predpisom obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia (viď bod 2.3 OP).

8.28

Pokyny pre riadnu starostlivosť o tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu nájdete v zálložke waterrower.sk/pre-majitelov/.